'''

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2016
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego

Nazwa: Fundacja „Matematyka dla wszystkich”

1) Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu
sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

2) Dane o fundacji
Nazwa: Fundacja „Matematyka dla wszystkich”
Siedziba: Bielsko-Biała
Adres: plac Marcina Lutra 7 lok. 23E, 43-300 Bielsko-Biała
Adres do korespondencji: plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała
Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Data wpisu w KRS: 13.05.2015
Numer KRS: 0000558029
Numer REGON: 36150235400000
NIP: 5472154090

3) Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze
sądowym
Rada Fundacji:
Henryk Kąkol - Przewodniczący Rady Fundacji
Władysław Mąsior – członek
Janusz Morawiec - członek
Kazimierz Nikodem - członek
Zarząd Fundacji:
Paweł Kąkol - Prezes Zarządu fundacji
Jolanta Klajmon – członek
Halina Dziedzic – członek
Katarzyna Parcia – członek
Danuta Tarnawa – członek

4) Cele statutowe fundacji
Podstawową działalnością Fundacji „Matematyka dla wszystkich” jest działalność statutowa
polegająca na realizacji celów określonych w statucie. Fundacja dodatkowo prowadzi
działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, a dochód uzyskany z tej
działalności służy w całości realizacji celów statutowych.
Celami Fundacji są:
a) szerzenie w społeczeństwie szeroko pojętej kultury matematycznej;
b) działalność edukacyjna w zakresie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej
w szkołach wszystkich szczebli;
c) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych
matematycznie;
d) pomoc nauczycielom matematyki w podnoszeniu ich wiedzy matematycznej
i dydaktycznej;
e) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji
szkolnej;
f) propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu
się matematyki.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych oraz wyższych szkół zawodowych;
b) organizowanie i prowadzenie różnorodnych kursów dla dzieci i młodzieży;
c) prowadzenie międzyszkolnych kółek matematycznych i konkursów matematycznych;
d) prowadzenie obozów matematycznych;
e) organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów matematycznych, szkół
tematycznych dla nauczycieli matematyki;
f) organizowanie wykładów popularnych z matematyki;
g) finansowanie udziału uczniów, nauczycieli w obozach, szkołach i konferencjach
matematycznych, także zagranicznych;
h) zaopatrywanie szkół i nauczycieli w książki i pomoce dydaktyczne;
i) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
j) współpraca z instytucjami, które statutowo realizują cele podobne do obranych przez
Fundację;
k) inne formy popularyzacji matematyki i kultury matematycznej.

5) Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych
W roku 2016, w ramach celów statutowych:
- odbyły się dwa zebrania Zarządu Fundacji, na których omawiano bieżącą działalność
oraz plany na przyszłość,
- strona internetowa fundacji www.matematykadlawszystkich.pl na bieżąco informowała
o wydarzeniach organizowanych przez Fundację,
- w okresie ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci – uczestników
zimowiska ze Szkoły Narciarskiej Stanisław-ski, pod nazwą „Ćwiczymy umysł”,
- we współpracy z RODN „WOM” w Bielsku-Białej, odbywały się cykliczne spotkania pod
nazwą „Czwartkowe spotkania z ciekawą matematyką”
- rozstrzygnęliśmy konkurs dla uczniów wszystkich typów szkół pod nazwą „Matematyka
jest wszędzie” oraz rozpoczęliśmy jego nową edycję,
- został wydany pierwszy numeru czasopisma naukowego pod tytułem „Matematyczna
Edukacja Dzieci”,
- od września 2016 r. rozpoczęliśmy całoroczne zajęcia dla dzieci w dwóch grupach:
klas 1–3 i klas 4–6 w ramach Klubu Miłośników Matematyki pod nazwą „Rozwijanie
matematycznych uzdolnień dzieci",
- od września 2016 r. prowadziliśmy w Przedszkolu Anglojęzycznym First Step oraz
w Szkole Anglojęzycznej Primary Step całoroczne zajęcia pod nazwą „Ćwiczymy
umysł”.

6) Zdarzenia prawne o skutkach finansowych
- Umowa darowizny pieniężnej w kwocie 2000 zł z Fundacji PKO z dnia 28.08.2016 r. na
zakup materiałów dydaktycznych w Klubie Miłośników Matematyki na zajęcia
rozwijające uzdolnienia matematyczne dzieci z klas I-VI ("Projekt".)
- Umowa darowizny rzeczowej na kw. 364 zł - książki "Współczesne problemy nauczania
matematyki".
- Wpłaty na Klub Miłośników Matematyki, działającego przy Fundacji „Matematyka dla
wszystkich”- kwota 8540 zł
- Wynagrodzenia od umów o dzieło "Rozwijanie matematycznych uzdolnień dzieci"
w ramach Klubu Miłośników Matematyki oraz „Ćwiczymy umysł” w ramach zajęć
w Przedszkolu Anglojęzycznym First Step oraz w Szkole Anglojęzycznej Primary Step
- kwota 4405 zł brutto.

7) Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS
Fundacja dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający,
a dochód uzyskany z tej działalności służy w całości realizacji celów statutowych.
Fundacja wg wpisu do KRS może prowadzić działalność gospodarczą w następującym
zakresie:
- 58,11,Z, wydawanie książek;
- 58,14,Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 82,30,Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 47,91,Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
- 47,19, Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
- 73,12,B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 73,12,D, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;-
Został wydany pierwszy numer Czasopisma „Matematyczna Edukacja Dzieci”.
Czasopismo jest skierowane do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej
najmłodszych, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły
podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji
nauczycielskiej, rodziców.

8) Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł
Przychody ogółem: 14 034,73 zł
W tym
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00
- z darowizn: 2364,00 zł
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów:
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- wpłaty na Klub Miłośników Matematyki: 8540,00 zł
* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza: 3130,21 zł
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów: 3130,21 zł
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem: 22 %

9) Informacja o poniesionych kosztach
Koszty ogółem: 9159,52
W tym:
- na realizację celów statutowych: 6752,22
- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 529,45
- na działalność gospodarczą: 1877,85 zł

10) Informacje o osobach zatrudnionych
Fundacja nie zatrudnia pracowników, ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeń w rozumieniu
prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom
innych organów Fundacji). Nie wypłacono także żadnych kwot z tytułu umów-zlecenia.

11) Informacje o wynagrodzeniach
- Fundacja zawierała umowy o dzieło/umowy autorsko-prawne na prowadzenie zajęć
w Klubie Miłośników Matematyki" i wypłaciła na ich podstawie wynagrodzenia
w łącznej kwocie 4405 zł brutto.
- W ramach działalności Fundacji nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.

12) Informacje o udzielonych pożyczkach:
Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych zarządzających
i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji
i poręczeń wszelkiego rodzaju.

13) Informacje o posiadanym majątku:
a) Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
Fundacja posiada rachunek bieżący w Banku PKO BP SA O/Bielsko-Biała
Fundacja nie posiada lokaty na rachunkach bankowych.
b) Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych
Fundacja nie posiada obligacji, udziałów ani akcji.
c) Informacje o nabytych nieruchomościach:
Fundacja nie nabywała nieruchomości.
d) Informacje o nabytych innych środkach trwałych:
Fundacja nie nabywała środków trwałych.
e) Informacje statystyczne:
Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2016 roku:
- Aktywa obrotowe Fundacji wynosiły: 8656,87 zł.
- Zobowiązania Fundacji wynosiły: 888 zł.

14) Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe
oraz o ich wynikach finansowych
Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

15) Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym
składanych deklaracji podatkowych
Fundacja jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób
fizycznych (PIT-4).
W ciągu roku nie były składane deklaracje podatkowe. Deklaracja CIT-8 za rok 2015 została
złożona w roku 2016.

16) Informacje o kontrolach i ich wynikach
W okresie sprawozdawczym działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli.
Odpisy uchwał Zarządu fundacji
Fundacja w 2016 roku podjęła uchwały w sprawie:
- Uchwała nr 1/2016 z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok, na które składa się:
1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.
2) Rachunek wyników za okres: 01.01.2015 – 31.12.2015 r.
3) Informacje uzupełniające do bilansu"
- Uchwała nr 2/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wyniku finansowego za 2015 rok
- ujemny wynik finansowy ustalony w rachunku wyników (nadwyżka kosztów nad
przychodami) zwiększy koszty w następnym roku obrotowym."


Bielsko-Biała, 12.12.2017 r.