'''

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji „Matematyka dla wszystkich”
za rok 2017

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz.U. NR 50, poz. 529 z późn. zm.)
w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 

Ad. 1. Informacje ogólne

Nazwa: Fundacja „Matematyka dla wszystkich”

Siedziba: Bielsko-Biała

Adres: plac Marcina Lutra 7 lok. 23E, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji: plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Data wpisu w KRS: 13.05.2015

Numer KRS: 0000558029

Numer REGON: 36150235400000

NIP: 5472154090

 

Władze Fundacji "Matematyka dla wszystkich":

Rada Fundacji:

Henryk Kąkol - Przewodniczący Rady Fundacji

Władysław Mąsior – członek

Janusz Morawiec - członek

Kazimierz Nikodem - członek

Zarząd Fundacji:

Paweł Kąkol - Prezes Zarządu fundacji

Jolanta Klajmon – członek

Halina Dziedzic – członek

Katarzyna Parcia – członek

Danuta Tarnawa – członek

 Cele statutowe:

Podstawową działalnością Fundacji  „Matematyka dla wszystkich” jest działalność statutowa polegająca na realizacji celów określonych w statucie. Fundacja dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, a dochód uzyskany
z tej działalności służy w całości realizacji celów statutowych.

Celami Fundacji są:

a) szerzenie w społeczeństwie szeroko pojętej kultury matematycznej;

b) działalność edukacyjna w zakresie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej
w szkołach wszystkich szczebli;

c) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych matematycznie;
d) pomoc nauczycielom matematyki w podnoszeniu ich wiedzy matematycznej
i dydaktycznej;

e) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej;
f) propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu
się matematyki.

 

Ad. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych

W roku 2017, w ramach celów statutowych:

 • odbyły się dwa zebrania Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. Podczas pierwszego spotkania omawiano bieżącą działalność oraz plany na przyszłość, a podczas drugiego - podsumowano działalność merytoryczną i finansową Fundacji.
 • strona internetowa fundacji www.matematykadlawszystkich.pl na bieżąco informowała
  o wydarzeniach organizowanych przez Fundację,
 • w dniach 16.01-20.01.2017 i 23.01-27.01.2017 dla uczestników zimowiska organizowanego przez Szkołę Narciarską Stanisław-ski oraz innych chętnych organizowaliśmy zajęcia „Ćwiczymy umysł”. Zajęcia przeznaczone były dla dzieci ze szkoły podstawowej i z gimnazjum,
 • we współpracy z RODN „WOM” w Bielsku-Białej, odbywały się cykliczne spotkania
  pod nazwą „Czwartkowe spotkania z ciekawą matematyką”,
 • na rok 2017/2018 rozpoczęto nową edycję Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszą pracę projektową nt. „Matematyka jest wszędzie”,
 • w roku szkolnym 2016/2017 odbywały się zajęcia dla matematycznie uzdolnionych uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach Klubu Miłośników Matematyki,
 • od września do grudnia 2017 roku Fundacja we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej realizowała projekt  „Przygoda
  z geometrią na pomarańczy – Trzy światy geometrii”
  ,na który otrzymała grant
  w Programie „mPotęga”,
 • trwały prace nad przygotowaniem do druku drugiego numeru czasopisma naukowego pod tytułem „Matematyczna Edukacja Dzieci”. Czasopismo jest skierowane  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej najmłodszych, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, rodziców,
 • został wydany drugi numer Czasopisma „Matematyczna Edukacja Dzieci”.,
 • od września 2017 r. prowadziliśmy w Przedszkolu Anglojęzycznym First Step oraz
  w Szkole Anglojęzycznej Primary Step całoroczne zajęcia pod nazwą „Ćwiczymy umysł”.

Ad. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej fundacji

Fundacja dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, a dochód uzyskany z tej działalności służy w całości realizacji celów statutowych.

Fundacja wg wpisu do KRS może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • 58,11,Z, wydawanie książek;
 • 58,14,Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 82,30,Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 47,91,Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 47,19, Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach;
 • 73,12,B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 • 73,12,D, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

 

Został wydany pierwszy numer Czasopisma „Matematyczna Edukacja Dzieci”.

Czasopismo jest skierowane  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej najmłodszych, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, rodziców.

Ad. 4. Uchwały zarządu fundacji

Fundacja w 2017 roku podjęła uchwały w sprawie:

 • Uchwała nr 1/2017 z dnia  22 maja  2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok, na które składa się:

1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

2) Rachunek wyników za okres: 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

3) Informacje uzupełniające do bilansu"

 

 • Uchwała nr 2/2017 z dnia  22 maja  2017 r. w sprawie wyniku finansowego za 2016 rok

- nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) ustalona w rachunku wyników, pokryje straty z ubiegłego roku, a pozostała część zwiększy przychody z realizacji zadań statutowych w następnym roku obrotowym.

Ad. 5. Informacja o przychodach

 • przychody z działalności statutowej w 2017 roku: 20369,50 zł,
 • przychody z działalności gospodarczej w 2017 roku: 2147,00 zł
 • pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów: 0,09 zł

 

Ad. 6. Informacja o poniesionych kosztach:

 • na realizację celów statutowych: 20954,66 zł
 • na działalność gospodarczą: 2177,52
 • pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów: 0,00 zł

 

Ad. 7.

 • Fundacja nie zatrudnia pracowników, ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeń
  w rozumieniu prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych organów Fundacji). Nie wypłacono także żadnych kwot
  z tytułu umów-zlecenia.
 • Fundacja zawierała umowy o dzieło/umowy autorsko-prawne i wypłaciła na ich podstawie wynagrodzenia w łącznej kwocie 13800 zł brutto.
 • W ramach działalności Fundacji nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.
 • Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych zarządzających
  i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji
  i poręczeń wszelkiego rodzaju.
 • Fundacja nie posiada obligacji, udziałów ani akcji, nie nabywała nieruchomości ani środków trwałych.
 • Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2017 roku aktywa obrotowe Fundacji wynosiły 7348,68 złotych, zaś zobowiązania Fundacji wynosiły
  1529 złotych.

 

Ad. 8. Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe
ani samorządowe.

 

Ad. 9. Fundacja jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4).

W ciągu roku nie były składane deklaracje podatkowe. Deklaracja CIT-8 za rok 2017 została złożona w roku 2018.

 

Ad. 10. W  okresie sprawozdawczym działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli.

 

 

Członek Zarządu Fundacji                                              Prezes Zarządu Fundacji

           

 Danuta Tarnawa   

                                                                                           Paweł Kąkol

 Halina Babik-Dziedzic