'''

             Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2018              
Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego

Nazwa: FUNDACJA "MATEMATYKA DLA WSZYSTKICH"

1)      Podstawa prawna :

-        Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm./

-        Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji /Dz.U. Nr 50, poz. 529/

 

2)      Dane o fundacji:

 Nazwa: Fundacja „Matematyka dla wszystkich”

Siedziba: Bielsko-Biała

Adres: plac Marcina Lutra 7 lok. 23E, 43-300 Bielsko-Biała

Adres do korespondencji: plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Data wpisu w KRS: 13.05.2015

Numer KRS: 0000558029

Numer REGON: 36150235400000

NIP: 5472154090

 3)      Dane dotyczące członków zarządu fundacji według aktualnego wpisu w rejestrze sądowym:

 Rada Fundacji:

Henryk Kąkol - Przewodniczący Rady Fundacji

Władysław Mąsior – członek

Janusz Morawiec - członek

Kazimierz Nikodem - członek

Zarząd Fundacji:

Paweł Kąkol - Prezes Zarządu fundacji

Jolanta Klajmon – członek

Katarzyna Stefańska – członek

Katarzyna Parcia – członek

Danuta Tarnawa – członek

 4)      Cele statutowe fundacji:

 Podstawową działalnością Fundacji  „Matematyka dla wszystkich” jest działalność statutowa polegająca na realizacji celów określonych w statucie. Fundacja dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający, a dochód uzyskany z tej działalności służy w całości realizacji celów statutowych.

Celami Fundacji są:
a) szerzenie w społeczeństwie szeroko pojętej kultury matematycznej;
b) działalność edukacyjna w zakresie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej
w szkołach wszystkich szczebli;
c) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych matematycznie;

d) pomoc nauczycielom matematyki w podnoszeniu ich wiedzy matematycznej
i dydaktycznej;
e) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej;
f) propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu

się matematyki.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych szkół zawodowych;
b) organizowanie i prowadzenie różnorodnych kursów dla dzieci i młodzieży;
c) prowadzenie międzyszkolnych kółek matematycznych i konkursów matematycznych;
d) prowadzenie obozów matematycznych;
e) organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów matematycznych, szkół tematycznych dla nauczycieli matematyki;
f) organizowanie wykładów popularnych z matematyki;
g) finansowanie udziału uczniów, nauczycieli w obozach, szkołach i konferencjach matematycznych, także zagranicznych;
h) zaopatrywanie szkół i nauczycieli w książki i pomoce dydaktyczne;
i) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
j) współpraca z instytucjami, które statutowo realizują cele podobne do obranych przez Fundację;
k) inne formy popularyzacji matematyki i kultury matematycznej.

 5)      Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych:

 W roku 2018, w ramach celów statutowych:

 • odbyły się dwa zebrania Zarządu Fundacji i Rady Fundacji. Podczas pierwszego spotkania omawiano plany na 2018 r., , a podczas drugiego - podsumowano dotychczasową działalność merytoryczną i finansową Fundacji oraz omówiono sprawy związane ze zmianą statutu i wyrejestrowania z KRS działalności gospodarczej od 2019 roku.
 • strona internetowa fundacji www.matematykadlawszystkich.pl na bieżąco informowała
  o wydarzeniach organizowanych przez Fundację,
 • we współpracy z RODN „WOM” w Bielsku-Białej, odbywały się cykliczne spotkania
  pod nazwą „Czwartkowe spotkania z ciekawą matematyką”:

XIII Spotkanie z matematyką 18 stycznia 2018 roku pt."Zagadkowa matematyka - Co wspólnego z matematyką ma pierścionek?"

XIV Spotkanie z matematyką 1 marca 2018 roku pt. "Zagrajmy życie"

XV Spotkanie z matematyką 8 maja 2018 roku pt. "Szanse i ryzyko, szczęście i pech
a prawdopodobieństwo wokół nas"

XVI Spotkanie z matematyką 7 czerwca 2018 roku pt. "Królowa w ulu i ... w kosmosie"

XVII Spotkanie z matematyką 20 września 2018 rok pt. "Jak zjeść słonia i dlaczego sułtan nosił zielone szelki?- czyli transfer metody w sytuacjach geometrycznych"

 • w roku 2018 kontynuowano edycję Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na najciekawszą pracę projektową nt. „Matematyka jest wszędzie”,
 • Fundacja we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej w m-cu lutym 2018 roku zainaugurowała Seminarium z Dydaktyki Matematyki, podczas którego uczestnicy zapoznawali się z problematyką w zakresie dydaktyki matematyki, metodami i niektórymi wynikami badań oraz aktualnymi kierunkami tych badań w Polsce.
 • trwały prace nad przygotowaniem do druku trzeciego numeru czasopisma naukowego pod tytułem „Matematyczna Edukacja Dzieci”. Czasopismo jest skierowane  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej najmłodszych, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, rodziców,
 • został wydany trzeci numer Czasopisma „Matematyczna Edukacja Dzieci”,
 •  prowadziliśmy w Przedszkolu Anglojęzycznym First Step oraz
  w Szkole Anglojęzycznej Primary Step całoroczne zajęcia pod nazwą „Ćwiczymy umysł”.

 6)      Zdarzenia prawne o skutkach finansowych:

- Wynagrodzenia od umów o dzieło:

> "Rozwijanie matematycznych uzdolnień dzieci" w ramach Klubu Miłośników Matematyki,  

> przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci w Przedszkolu „FIRST STEPS” w Bielsku-Białej,

> Redakcja językowa Monografii  „Współczesne problemy nauczania matematyki”

- łączna kwota 3611 z brutto.

 7)      Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS

 Fundacja dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą, która ma charakter uzupełniający,
a dochód uzyskany z tej działalności służy w całości realizacji celów statutowych.

Fundacja wg wpisu do KRS może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

 • 58,11,Z, wydawanie książek;
 • 58,14,Z, wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
 • 82,30,Z, działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 47,91,Z, sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
 • 47,19, Z, pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
 • 73,12,B, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 • 73,12,D, pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;

 Został wydany trzeci numer Czasopisma „Matematyczna Edukacja Dzieci”.

Czasopismo jest skierowane  do wszystkich osób, którym zależy na edukacji matematycznej najmłodszych, a w szczególności nauczycieli przedszkoli, nauczycieli klas 1-3 szkoły podstawowej, nauczycieli matematyki, studentów pedagogiki lub matematyki specjalizacji nauczycielskiej, rodziców.

 8)      Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

 Przychody ogółem: 14999,85 zł

W tym:
- ze środków publicznych /w tym z budżetu państwa i gminy/: 0,00
- z darowizn:0,00 zł,
- ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 14304,00
- z innych źródeł / wskazać jakie/:
- wpłaty z odpłatnej działalności statutowej:  14304,00 zł
- wpłaty z pozostałej działalności statutowej: 396,00 zł

* gdy prowadzona jest działalność gospodarcza:
- z prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem jej kosztów:
- stosunek przychodów z działalności gospodarczej do przychodów ogółem:       0  %

 9)      Informacja o poniesionych kosztach:

 Koszty ogółem: 9260,62 zł

W tym:

- na realizację celów statutowych: 8474 zł

- na administrację /czynsz, korespondencja itp./: 786,62

- na działalność gospodarczą: 0,00 zł

10)  Informacje o osobach zatrudnionych:

 Fundacja nie zatrudnia pracowników, ani nie wypłacała żadnych wynagrodzeń w rozumieniu prawa pracy (w tym nie wypłacono żadnych wynagrodzeń członkom zarządu ani członkom innych organów Fundacji). Nie wypłacono także żadnych kwot z tytułu umów-zlecenia.

11)  Informacje o wynagrodzeniach:

 Fundacja zawierała umowy o dzieło/umowy autorsko-prawne na:

- przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci w Przedszkolu „FIRST STEPS” w Bielsku-Białej oraz rozwijaniu matematycznych uzdolnień dzieci w ramach Klubu Miłośników Matematyki działającego przy Fundacji „Matematyka dla wszystkich”.

- redakcję językową Monografii  „Współczesne problemy nauczania matematyki” nr 7

 wynagrodzenia w łącznej kwocie 3611 zł brutto.

 • W ramach działalności Fundacji nie działali wolontariusze w rozumieniu ustawy.

12)  Informacje o udzielonych pożyczkach:

 Fundacja nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych zarządzających
i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji
i poręczeń wszelkiego rodzaju.

13)  Informacje o posiadanym majątku:

 

a)      Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych:

 Fundacja posiada rachunek bieżący w BankuPKO BP SA O/Bielsko-Biała

Fundacja nie posiada lokaty na rachunkach bankowych.

 b)      Informacje o wartości posiadanych papierów wartościowych:

 Fundacja nie posiada obligacji, udziałów ani akcji.

 c)      Informacje o nabytych nieruchomościach:

 Fundacja nie nabywała nieruchomości.

 d)     Informacje o nabytych innych środkach trwałych:

       Fundacja nie nabywała środków trwałych.                      

 e)      Informacje statystyczne:

                Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym Fundacji na dzień 31 grudnia 2018 roku:

            -  Aktywa obrotowe Fundacji wynosiły: 13273,22zł.

            - Zobowiązania Fundacji wynosiły: 1714,31 zł.

 14)  Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz o ich wynikach finansowych:

Fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

 15)  Informacje o rozliczeniach fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych w tym składanych deklaracji podatkowych:

Fundacja jako płatnik regulowała zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4).

W ciągu roku nie były składane deklaracje podatkowe. Deklaracja CIT-8 za rok 2017 została złożona w roku 2018.

 16)  Informacje o kontrolach i ich wynikach:

W  okresie sprawozdawczym działalność Fundacji nie była przedmiotem kontroli.

Odpisy uchwał Zarządu fundacji.

Fundacja w 2018 roku podjęła uchwały w sprawie:

 Uchwała nr 1/2018

z dnia  17 maja  2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

 Rada Fundacji "Matematyka dla wszystkich" uchwala co następuje:

 § 1

 Rada Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

2. Rachunek wyników za okres: 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

3. Informacje uzupełniające do bilansu

 Uchwała nr 2/2018

z dnia  17 maja  2018 r.

w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok

 Rada Fundacji "Matematyka dla wszystkich" po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok uchwala co następuje:

§ 1

 Rada Fundacji postanawia, że ujemny wynik finansowy ustalony w rachunku wyników (nadwyżka kosztów nad przychodami) zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

 

Uchwała nr 3/2018

z dnia  17 maja  2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

 Zarząd Fundacji "Matematyka dla wszystkich" uchwala co następuje:

 § 1

 Zarząd Fundacji zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2017 rok, na które składa się:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.

2. Rachunek wyników za okres: 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

3. Informacje uzupełniające do bilansu

Uchwała nr 4/2018

z dnia  17 maja  2018 r.

w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok

 Zarząd Fundacji "Matematyka dla wszystkich" po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok uchwala co następuje:

 § 1

Zarząd Fundacji postanawia, że ujemny wynik finansowy ustalony w rachunku wyników (nadwyżka kosztów nad przychodami) zwiększy koszty w następnym roku obrotowym.

 

                                                      Prezes Fundacji "Matematyka dla wszystkich"

                                                                                        Paweł Kąkol

                                                                                                                                        Członek Zarządu Fundacji "Matematyka dla wszystkich"

                                                                                        Danuta Tarnawa

                                                                                                                            Bielsko-Biała, 04.12.2019 r.