'''

Fundacja
Matematyka dla wszystkich

        Fundacja powstała w Bielsku-Białej, a terenem jej działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
     
Celami Fundacji są:
a) szerzenie w społeczeństwie szeroko pojętej kultury matematycznej;

b) działalność edukacyjna w zakresie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli;
c)  wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych matematycznie;

d) pomoc nauczycielom matematyki w podnoszeniu ich wiedzy matematycznej i dydaktycznej;
e) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do
edukacji szkolnej;
f) propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się matematyki.
     
Fundacja jest wpisana do KRS pod numerem: 0000558029.