'''

 

STATUT
FUNDACJI „MATEMATYKA DLA WSZYSTKICH”

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Matematyka dla wszystkich” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Henryka Kąkola, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesława Kłaputa w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5/1 w dniu 20 kwietnia 2015 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DZ.U. z 1991 roku nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

                                                                              § 2
 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Nauki. 
                                                                              § 3
 1. Siedzibą fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
 2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
                                                                             § 4
 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.
                                                                           
  § 5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.                              

                                                                                    § 6

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonych dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są

a) szerzenie w społeczeństwie szeroko pojętej kultury matematycznej;
b) działalność edukacyjna w zakresie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej 
w szkołach wszystkich szczebli;
c) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych matematycznie;
d) pomoc nauczycielom matematyki w podnoszeniu ich wiedzy matematycznej
i dydaktycznej;
e) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej;
f) propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

                                                                                § 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenia placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz wyższych szkół zawodowych;
b) organizowanie i prowadzenia różnorodnych kursów dla dzieci i młodzieży;
c) prowadzenie międzyszkolnych kółek matematycznych i konkursów matematycznych;
d) prowadzenie obozów matematycznych;
e) organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów matematycznych, szkół tematycznych dla nauczycieli matematyki;
f) organizowanie wykładów popularnych z matematyki;
g) finansowanie udziału uczniów, nauczycieli w obozach, szkołach i konferencjach matematycznych, także zagranicznych;
h) zaopatrywanie szkół i nauczycieli w książki i pomoce dydaktyczne;
i) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
j) współpraca z instytucjami, które statutowo realizują cele podobne do obranych przez Fundację;
k) inne formy popularyzacji matematyki i kultury matematycznej.

Majątek i dochody Fundacji

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych) oraz inne środki i mienie

                                                                                            §10

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów oraz projektów (grantów);
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku fundacji;
e) odsetek bankowych;
f) dochodów z prowadzonych zajęć dydaktycznych, kursów, obozów, szkoleń itp.
g) sprzedaży czasopism, książek, środków dydaktycznych przeznaczonych do ulepszania procesu nauczania matematyki. 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 12

 1. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 2. Fundator jest jednocześnie Prezesem Zarządu.
 3. Zarząd Fundacji składa się z 7 do 9 osób, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
 4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji, można także mailowo, na ręce Prezesa Zarządu Fundacji;
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
  c) śmierci członka Zarządu.
                                                                                
  § 13
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  b) realizacja celów statutowych;
  c) prowadzenie strony Internetowej Fundacji;
  d) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  e) zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;
  f) uchwalanie regulaminów;
  g) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  h) składanie wniosku o zmianę statutu.
 3. Zarząd co roku zobowiązany jest składać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.

                                                                                
  § 14
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb w trybie naocznym lub mailowo, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zebrania Zarządu mogą odbywać on line.

Sposób reprezentacji

§ 15

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych
  z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy) – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu uprawnionych do głosowania lub mailowo, za zgodą Fundatora.

                                                                                          § 17

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogły by ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu lub przez Internet.

                                                                                 §
  18
 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu lub przez Internet.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Zmian w Statucie dokonano  dnia 03.07.2023.