Co nauczyciel może zaczerpnąć z dydaktyki matematyki?

      Dydaktyka matematyki  jest nauką, której przedmiotem badań są zagadnienia związane z procesem nauczania – uczenia się matematyki.  Dotyczy ona

  • treści, metod i środków poglądowych,
  • procesów psychicznych i aktywności matematycznych związanych z tworzeniem i kształtowaniem się pojęć matematycznych, typów rozumowań towarzyszących dowodzeniu twierdzeń czy rozwiązywaniu zadań.

       Oprócz badania problemów metodycznych, gdzie szuka odpowiedzi na pytania jak uczyć, jakie stosować metody nauczania, jakie środki dydaktyczne wykorzystać, zajmuje się problemami teoretycznymi poszukującymi prawidłowości uczenia się matematyki oraz rozstrzygnięciami problemów, dlaczego uczyć, kogo i czego uczyć.

       Fundacja Matematyka dla wszystkich oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku – Białej mają zaszczyt zainaugurować Seminarium z Dydaktyki Matematyki w dniu 28 lutego o godz. 15.30, w sali 201, podczas którego uczestnicy zostaną zaznajomieni z problematyką, publikacjami w zakresie dydaktyki matematyki, metodami i niektórymi wynikami badań oraz aktualnymi kierunkami tych badań w Polsce.

Prowadzący

      Seminarium poprowadzi prof. dr hab. Henryk Kąkol, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który w swoich pracach podejmował  problematyką badawczą z zakresu: statystyki opisowej i rachunku prawdopodobieństwa w szkole., nowoczesnych technologii w procesie nauczania i uczenia się matematyki na różnych poziomach kształcenia. Autor (współautor) około 150 publikacji, w tym artykuły, książki i podręczniki. Współtwórca projektu dydaktycznego Błękitnej Matematyki (programu, przewodnika metodycznego dla klas VII–VIII), współautor (S. Wołodźko, Z. Powązka) podręczników i zeszytów ćwiczeń dla klasy VIII (1995–2000). Współtwórca projektu dydaktycznego Nowej Błękitnej Matematyki (programu, przewodnika metodycznego dla gimnazjum do klasy II), współautor (S. Wołodźko, Z. Powązka) podręcznika dla klasy II gimnazjum (1999–2001). Współtwórca projektu dydaktycznego Zintegrowane nauczanie matematyki z elementami informatyki w gimnazjum (programu, przewodnika metodycznego dla klas I–III), współautor serii podręczników (3 podręczniki), zbiorów zadań (3 zbiory zadań) dla klas I–III gimnazjum (2000–2002). Współtwórca projektu dydaktycznego Nauczanie matematyki w gimnazjum z wykorzystaniem kalkulatorów graficznych i komputera (programu, przewodnika metodycznego dla klas I–III), współautor podręczników (3 podręczniki), i zbiorów zadań (3 zbiory zadań) dla klas I–III gimnazjum (2002–2004). Członek zespołu przygotowującego reformę systemu edukacji (1995–1996), współautor Podstawy programowej. Przewodniczący Komisji Dydaktyki Polskiego Towarzystwa Matematycznego (2002–2005). Redaktor Naczelny Kwartalnika Matematyka i Komputery (2000-2007). Członek Redakcji czasopisma Problemy teorii i metodyki nauczania w Rosyjskim Uniwersytecie Przyjaźni Narodów (od 2000). Redaktor Naczelny Prac monograficznych z dydaktyki matematyki: Współczesne problemy nauczania matematyki (od 2008). Promotor 7 doktorów w zakresie nauk matematycznych. Założyciel Fundacji „Matematyka dla wszystkich”.

 Agnieszka Heba