STATUT
FUNDACJI „MATEMATYKA DLA WSZYSTKICH”
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Matematyka dla wszystkich” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Henryka Kąkola, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Wiesława Kłaputa w kancelarii notarialnej w Bielsku-Białej ul. Cechowa 5/1 w dniu 20 kwietnia 2015 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (DZ.U. z 1991 roku nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

§ 3

1. Siedzibą fundacji jest miasto Bielsko-Biała.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 6

Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonych dla fundacji.


Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami Fundacji są:
a) szerzenie w społeczeństwie szeroko pojętej kultury matematycznej;
b) działalność edukacyjna w zakresie podnoszenia poziomu edukacji matematycznej w szkołach wszystkich szczebli;
c) wspieranie, promocja i pomoc w rozwoju kariery dzieci i młodzieży uzdolnionych matematycznie;
d) pomoc nauczycielom matematyki w podnoszeniu ich wiedzy matematycznej i dydaktycznej;
e) propagowanie i szerzenie edukacji matematycznej w formach alternatywnych do edukacji szkolnej;
f) propagowanie wykorzystywania nowoczesnych technologii w nauczaniu i uczeniu się matematyki.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenia placówek oświatowych: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz wyższych szkół zawodowych;
b) organizowanie i prowadzenia różnorodnych kursów dla dzieci i młodzieży;
c) prowadzenie międzyszkolnych kółek matematycznych i konkursów matematycznych;
d) prowadzenie obozów matematycznych;
e) organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów matematycznych, szkół tematycznych dla nauczycieli matematyki;
f) organizowanie wykładów popularnych z matematyki;
g) finansowanie udziału uczniów, nauczycieli w obozach, szkołach i konferencjach matematycznych, także zagranicznych;
h) zaopatrywanie szkół i nauczycieli w książki i pomoce dydaktyczne;
i) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
j) współpraca z instytucjami, które statutowo realizują cele podobne do obranych przez Fundację;
k) inne formy popularyzacji matematyki i kultury matematycznej.

Majątek i dochody Fundacji

§9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 3000 zł (trzy tysiące złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§10

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów oraz projektów (grantów);
b) dotacji i subwencji osób prawnych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku fundacji;
e) odsetek bankowych;
f) dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

Działalność gospodarcza

§ 11

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
a) działalności szkoleniowej;
b) działalności wydawniczej;
c) działalności związanej z organizacją targów, wystaw, konferencji, kursów, kół i obozów matematycznych;
d) sprzedaży detalicznej książek, czasopism i innych,
d) reklamy.

Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:
a) Rada Fundacji, zwana dalej Radą;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji

§ 13

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. W skład Rady Fundacji z mocy statutu wchodzi Fundator.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa
w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.
7. Rada konstytuuje sie podczas swojego pierwszego posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu Rada ze swojego składu wybiera przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentując ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
8. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkowstwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

§ 14

Do zadań Rady należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
c) podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa;
e) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzeń;
f) zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji;
h) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 15

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący.

Zarząd

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 17

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
f) zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji;
g) uchwalanie regulaminów;
h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
i) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
j) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
3. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie
z działalności Fundacji.

§ 18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 19

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych
z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej kwoty 5 000 zł (pięć tysięcy) – oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Postanowienia końcowe

§ 20

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania za zgodą Fundatora. Zmiany mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 21

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia Ministra Edukacji Narodowej.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.


Statut został przyjęty dnia 20 kwietnia 2015 roku